ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

H Architech δια των μελετητών της προσφέρει στη βελτίωση της ποιότητας και της πληρότητας των μελετών Δημοσίων Έργων με την ίδια προσοχή και αποφασιστικότητα όπως και σε αυτών των ιδιωτικών της έργων. Απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να επιτευχθεί εφαρμογή της φιλοσοφίας της, για τον εκσυγχρονισμό και την εξυγίανση του συστήματος παραγωγής των Δημοσίων έργων, είναι η παράλληλη προσαρμογή στα Κοινοτικά δεδομένα. Ο στόχος αυτός προωθείται συστηματικά μέσω της τήρησης των θεσμικών και οργανωτικών μέτρων για όλα τα στάδια εκτέλεσης των έργων (σχεδιασμός - μελέτη - δημοπράτηση - κατασκευή - επίβλεψη - έλεγχος - παραλαβή). Με ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκπόνηση των μελετών διερευνάται επαρκώς η τεχνικοοικονομικά βέλτιστη λύση, στα πλαίσια ενός γενικότερου σχεδιασμού, στοχεύοντας στην εξαγωγή αποτελεσμάτων επί των ζητούμενων προβλημάτων ώστε οι λύσεις που εγκαθίστανται από τις μελέτες να είναι επίκαιρες και κατάλληλες προς εφαρμογή, προστατεύοντας μ’ αυτό τον τρόπο την απρόσκοπτη υλοποίηση τους. Προτάσσει την ακρίβεια των υπολογισμών της κατά την κατασκευή των έργων (προστασία του προϋπολογισμού, χρονοδιαγράμματος και των προδιαγραφών του έργου) σε θέματα του γνωστικού αντικειμένου των μελετητών της όπως συγκεκριμένα:

  • Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων.
  • Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων).
  • Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων.
  • Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες .

Η κοινωνία μας έχει πλέον ανάγκη, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, μελέτες Δημοσίων Έργων απαλλαγμένες από σοβαρές ελλείψεις και ατέλειες με στόχο ποιοτικά αναβαθμισμένα έργα υποδομών. Η Architech ενεργεί προς αυτή τη κατεύθυνση με μόνα όπλα το υψηλό επιστημονικό της επίπεδο και το ήθος της με απώτερο στόχο ένα βιώσιμο μέλλον.