ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Θεσμικό πλαίσιο

Στα πλαίσια εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας 91/2002/ΕΚ για την «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» η χώρα μας θέσπισε τον ν.3661/2008 (ΦΕΚ Α’ 89) «Μέτρα για τη μείωση της Ενεργειακής Κατανάλωσης των Κτιρίων και άλλες διατάξεις» καθώς και τον σχετικό «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων» (Κ.Εν.Α.Κ.) με την Υ.Α. Δ6/Β/οικ. 5825 (ΦΕΚ 407 Δ’ 10). Με τις διατάξεις αυτές (καθώς και τις μετέπειτα τροποποιήσεις των), μεταξύ άλλων, καθορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των νέων και ριζικά ανακαινιζόμενων κτιρίων καθώς και η μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (ημι-σταθερής κατάστασης μηνιαίου βήματος του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790 και των λοιπών σχετικών προτύπων).

Σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ.ορίζονται κατηγορίες ενεργειακών ορίων, από το Α έως το Η βάσει της ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου, για θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό χρήσης και φωτισμό, εκφρασμένης σε kWh/(m2*έτος). Κατά τη σύνταξη μιας σχετικής μελέτης ενεργειακής απόδοσης (Μ.Ε.Α.) ο μελετητής μηχανικός επιλέγει μιας σειρά παραμέτρων όπως τοείδος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της θερμομόνωσης του κελύφους, ο ακριβής προσανατολισμός του κτιρίου (σε περίπτωση νέας κατασκευής), oτύπος και το υλικό των κουφωμάτων, το σύστημα θέρμανσης, το σύστημα ψύξης κ.ο.κ. και τοποθετεί τις αντίστοιχες τιμές των εν λόγω παραμέτρων χειροκίνητα στην υπολογιστική μηχανή που έχει εκδώσει το Τ.Ε.Ε. κατ’ εξουσιοδότηση του αρμόδιου υπουργείου, ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, ώστε να κατατάξει σε κάποια κατηγορία το υπό μελέτη κτίριο.

 

Περισσότερα...