Νέος Τρόπος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

b_150_0_16777215_00_images_adeia-domisis.jpgΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 249/25-11-2011 ο Ν. 4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις", ο οποίος επιφέρει τροποποιήσεις σε πολεοδομικές διατάξεις.

Με το νομοσχέδιο αυτό επιδιώκεται πλήρης ανατροπή του σημερινού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών και ελέγχου κατασκευών. Επιγραμματικά οι αλλαγές είναι οι εξής:

-     Καταργούνται οι Πολεοδομίες με τη μορφή και τις αρμοδιότητες που είχαν μέχρι και σήμερα.
-    Συντάσσονται οι μελέτες και εκτελείται το οικοδομικό έργο, με ευθύνη των μηχανικών.
-    Γίνεται πλήρης διαχωρισμός αρμοδιοτήτων και λειτουργίας, των αρχών αδειοδότησης σε Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων και των Ελεγκτών Δόμησης που λειτουργούν υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ.
-    Διαχωρίζεται το εγκριτικό από το εποπτικό έργο.
-    Ελαχιστοποιείται η ανάγκη για επαφές με τις δημόσιες υπηρεσίες ενώ η επικοινωνία του μηχανικού με τον πολίτη και του πολίτη με τις υπηρεσίες γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
-    Κωδικοποιούνται κοινές διαδικασίες υποβολής και ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών και μελετών.
-    Καταγράφονται τα κτίρια της χώρας με τη λειτουργία της Ταυτότητας Κτιρίου και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευών.
-    Ελέγχεται πλήρως η εφαρμογή των αδειών δόμησης κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους με τη θεσμοθέτηση του Ελεγκτή Δόμησης.
-    Θεσπίζονται νέα γνωμοδοτικά όργανα για την προστασία και την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής και καταργούνται τα υπάρχοντα.

Αναλυτικότερα θεσπίζεται ως προϋπόθεση, για την έκδοση της άδειας δόμησης, η έγκριση δόμησης που θα χορηγείται σε 5 μέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών στοιχείων και μελετών.

Για την έγκριση δόμησης θα ελέγχονται τα βασικά στοιχεία που αποτελούν τον δείκτη περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της κατασκευής στο φυσική ή οικιστικό περιβάλλον και τα κύρια μορφολογικά του στοιχεία. Στο τοπογραφικό διάγραμμα και στο διάγραμμα δόμησης ελέγχονται περιοριστικά όλα εκείνα τα στοιχεία των οποίων πιθανή παραβίαση θα οδηγήσει σε προσβολή και βλάβη του πολεοδομικού ιστού και του περιβάλλοντος (όροι δόμησης, διατάξεις Γ.Ο.Κ. και Κτιριοδομικού Κανονισμού, όγκος κτιρίου, φύτευση οικοπέδου, χώροι στάθμευσης).

Η άδεια δόμησης θα χορηγείται σε 2 μέρες από την προσκόμιση των απαιραίτητων μελετών και την ανάληψη της ευθύνης από τους Μελετητές Μηχανικούς.

Παράλληλα, θεσπίζεται διαδικασία ελέγχου της ορθής εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών που εγκρίνονται μέσω των αδειών. Ο έλεγχος θα διενεργείται από διαφορετικό κάθε φορά όργανο -τον ελεγκτή δόμησης-, που θα ορίζεται, όπως σημειώνεται, με αντικειμενική και αδιάβλητη διαδικασία ώστε να διασφαλισθεί η διαφάνεια και να αποφευχθούν φαινόμενα συναλλαγής μεταξύ ελεγχόμενων και ελεγκτών.

Επίσης, θεσμοθετούνται και καθορίζονται, η διαδικασία, η μορφή και τα πρωτόκολλα λειτουργίας των λογισμικών για την ηλεκτρονική υποβολή και τς τήρησης αρχείων των δικαιολογητικών στοιχείων και των μελετών που απαιτούνται για την έγκριση δόμησης και την έκδοση άδειας δόμησης.
 
Επίσης, θεσπίζεται το Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών με τα επαγγελματικά τους προσόντα και δικαιώματα ενώ θα θεσμοθετηθούν και Συμβούλια Αρχιτεκτονικής στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας καθώς και του Κεντρικού Συμβουλίου, με σκοπό την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη της σύγχρονης αρχιτεκτονικής έκφρασης και της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.
   
Τέλος, θα συσταθούν Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας, ανεξάρτητα από τις Υπηρεσίες Δόμησης και αμφισβητήσεων, τα οποία θα αντικαθιστούν τα προηγούμενα όργανα αμφισβητήσεων και επιλύσεων.