Δικαιολογητικά για την έκδοση οικοδομικής άδειας

Έγκριση Δόμησης

Για τη χορήγηση έγκριση δόμησης, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες:

α) Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων-αναλήψεων και φύλλο ελέγχου.
β) Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα δόμησης.
γ) Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για της υπηρεσίες μηχανικού.

Επίσης θα υποβάλλονται τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό απόσπασμα για κάθε ακίνητο, αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας των υφιστάμενων κτισμάτων σε περίπτωση προσθήκης και εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων όπου απαιτούνται.


Άδεια δόμησης

Για την έκδοση άδειας δόμησης θα υποβάλλονται η έγκριση δόμησης και τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες, όπου απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

α) Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων-αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου.
β) Αρχιτεκτονική μελέτη.
γ) Στατική μελέτη.
δ) Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων.
ε) Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
στ) Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου.
ζ) Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.
η) Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, θεωρημένη απο την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
θ) Μελέτη καυσίμου αερίου, εγκεκριμένη από την αρμόδια εταιρία παροχής αερίου.
ι) Υπεύθυνη δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού.
ια) Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγεία του έργου.
ιβ) Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπομένων χώρων στάθμευσης και πιστοποιητικό μεταγραφής τους.
ιγ) Αιτιολογική έκθεση.
ιδ) Αποδεικτικά κατάθεσης κρατήσεων και καταβολής εισφορών των μελετητών.
ιε) Ταυτότητα κτιρίου.

Σημειώνεται ότι η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία θα υποβάλλονται σε έντυπη αλλά και ηλεκτρονική μορφή.

Επίσης θα δημιουργηθεί Τμήμα Αρχείου Αδειών Δόμησης στη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του ΥΠΕΚΑ, με αρμοδιότητα την τήρηση και ενημέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου των αδειών δόμησης.


Ισχύς, αναθεώρηση της έγκρισης

Η έγκριση δόμησης θα ισχύει για ένα έτος ενώ η άδεια δόμησης για τέσσερα από την ημερομηνία έκδοσή της. Για ανέγερση κτιρίου ή κτιρίων με συνολική επιφάνεια άνω των 5.000 τ.μ. θα ισχύει για 6 χρόνια.