Διαδικασία τακτοποίησης

Η διαδικασία της τακτοποίησης ολοκληρώνεται σε δύο στάδια. Η πρώτη φάση ξεκινάει την 1η Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται έως την 28η Φεβρουαρίου. Στο πρώτο αυτό στάδιο πρέπει να υποβληθεί αίτηση με την οποία ο αυθαιρετούχος αποδέχεται την υπαγωγή του ακινήτού του στη ρύθμιση. Καταβάλλεται επίσης το παράβολο ενώ τέλος συμπληρώνεται το έντυπο υπολογισμού του προστίμου. Η δεύτερη φάση ξεκινάει τέσσερις μετά την υποβολή της αίτησης και περιλαμβάνει τα εξής: Υποβολή δήλωσης με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, υποβολή αντιγράφου Ε9, σύνταξη τεχνικής έκθεσης από το μηχανικό και σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος.

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τον μηχανικό ηλεκτρονικώς στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα του ΤΕΕ.