Ποιότητα και Αξιοπιστία

Σε όλα τα έργα που αναλαμβάνουμε ακολουθούνται πιστά οι διαδικασίες που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο ικανοποίησης των απαιτήσεων του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9002/94.

Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας αποτελείται από ενότητες που αναφέρονται:

 • στη διοικητική δομή στα θέματα διαχείρισης
  προσφορών και συμβάσεων, αγορών
 • στην αξιολόγηση προμηθευτών και
  υπεργολάβων
 • στη σύνταξη προγραμμάτων Ποιότητας
  Έργων
 • στην εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών
 • στη γενική παρακολούθηση του τεχνικού
  έργου
 • στη διαχείριση των προβλημάτων και
 • στη διαχείριση παραπόνων που ενδέχεται
  να προκύψουν

 

 

 

 

Η τήρηση όλων των ποιοτικών προδιαγραφών και της αναγκαίας τεκμηρίωσης (έντυπα καταγραφής και ελέγχων, οδηγίες εργασίας κ.α) ακολουθείται για όλα τα έργα που αναλαμβάνουμε ανεξαρτήτως μεγέθους.Η N.A. έχει συγκροτήσει ένα σύστημα κοστολογικής αποτύπωσης και παρακολούθησης των έργων, το οποίο αρχίζει με τη σύνταξη της οικονομικής προσφοράς (προκοστολόγηση) και ολοκληρώνεται με την απολογιστική αποτίμηση του έργου. Το σύστημα αυτό προβλέπει κωδικοποίηση των έργων και καθορισμό κέντρων κόστους με αντίστοιχο επιμερισμό αυτών σε κόστος υλικών και κόστος εργασίας. Η εταιρία διαθέτει σύγχρονες λογισμικές εφαρμογές, με αποτέλεσμα να έχει τη δυνατότητα στενής παρακολούθησης της εξέλιξης του κόστους κάθε έργου και λήψης των αναγκαίων διορθωτικών προληπτικών ενεργειών.

Συνεργάτες

Τμήμα Μελετών

 • alt Χριστόφορος Νάσης Ζερμάν Πολιτικός Μηχανικός

 

 • alt Ιωάννης Νούσιγκας Πολιτικός Μηχανικός
 • alt Ευμορφία Κετσετζή Πολιτικός Μηχανικός